Konferences "Dzimumu līdztiesība izglītība saturā un procesā" noslēgumā pieņemta jauna rezolūcija.

Foto: Krišjānis Grantiņš

Latvijas profesionālajā un akadēmiskajā vidē turpina izskanēt kritika par Latvijā īstenotās dzimumlīdztiesības darbības virzieniem, to teorētisko un zinātnisko pamatojumu.
Turklāt tas ir, neraugoties uz vairākkārtējiem vecāku, skolotāju un dažādu NVO iebildumiem, 36 Saeimas deputātu lūgumu pārskatīt Labklājības ministrijas izstrādāto "Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.gadam" un divu Saeimas komisiju kopsēžu lēmumā izteikto kritiku un aicinājumu iesaistīt plašāku ekspertu loku šo jautājumu tālākai virzībai.

Par to ikviens varēja pārliecināties konferencē "Dzimumu līdztiesība izglītība saturā un procesā", kas notika 4. decembrī Rīgas domes konferenču zālē, pulcējot vairāk nekā 100 klausītāju – sociālos darbiniekus, pedagogus, ārstus un citu jomu ekspertus. Tajā piedalījās genētiķis, RPIVA Asoc. Prof. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, profesore Ruta Ināra Kaņepēja, kriminologs Andrejs Vilks, psiho-organiskās analīzes psihoterapeite Indra Tretjakova, teoloģijas zinātņu doktors Juris Doveiko, LU vadībzinātņu doktors Andrejs Mūrnieks, ārste - ginekoloģe, perinatālā psiholoģe Anna Krumpāne un citi eksperti. Konferences noslēgumā tika pieņemta rezolūcija, kas tiks nosūtīta LR Prezidentam, LR Saeimas attiecīgām komisijām, LR Ministru prezidentam, LR Labklājības ministrei, Tieslietu un Izglītības un zinātnes ministram, Demogrāfisko lietu padomes locekļiem.

Konferences "Dzimumu līdztiesība izglītības saturā un procesā" rezolūcija

Ņemot vērā to, ka
1) cilvēka dzimums ir iedzimts un nemaināms pazīmju kopums, kas ietver sevī fizioloģiskas un psiholoģiskas atšķirības, taču nedod pamatu diskriminējošai attieksmei pret personām;
2) vienlīdzība un līdztiesība nenozīmē vienādību, bet līdzvērtīgu cieņu, respektējot katra dzimuma noteiktās atšķirības;
3) no personas dzimuma izrietošās tiesības, kā arī to īstenošana vai neīstenošana ir personas izvēle, ko valsts un pašvaldību institūcijām ir pienākums respektēt un atbalstīt;
4) Satversmes 110. pants "Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības" definē sieviešu un vīriešu dzimumu kā aizsargājamus laulības un ģimenes veidošanai, kā arī aizsargā bērnu tiesības (t. sk., uz zinātniski pamatotu un aprobētu metožu izmantošanu izglītībā);
5) Latvijā ir akūta nepieciešamība stiprināt ģimeņu funkcionēšanu un uzlabot demogrāfisko situāciju —

AICINĀM Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu:
1) pirmsskolas un pamatskolas izglītības saturu papildināt ar informāciju par dzimumu kā vienu no personu identificējošiem faktoriem, veidojot bērnos un jauniešos izpratni, ka dzimumu līdztiesība nav balstīta dzimumu vienādībā, bet līdzvērtīgā cieņā pret jebkuru personu, neatkarīgi no tās dzimuma, mācīt jaunajai paaudzei empātiju un līdzcietību pret apkārtējiem;
2) pamatskolas un vidusskolas izglītības saturu papildināt ar mācību par dzīves prasmēm, garīgo un fizisko veselību, laulības institūciju un ģimeni kā sabiedrības pamatvērtību, mātes un tēva atbildību, kā arī pienākumiem iesaistīties bērnu audzināšanā;
3) apturēt Ministru Kabineta 2013. gada 5. marta protokollēmumu (MK 2013. gada 5. marta sēdes protokols nr. 13, 30.§), kas paredz "veicināt vadlīnijām "Dzimumu līdztiesības principu integrēšana mācību grāmatās" atbilstošu mācību materiālu izmantošanu izglītības iestādēs, pastāvīgi pārskatot vispārizglītojošo skolu mācību saturu un materiālus" un izstrādāt jaunas Vadlīnijas, izmantojot Latvijas Zinātņu akadēmijas un pedagogu profesionālo biedrību palīdzību;
4) izstrādāt Ģimenes atbalsta likumu, kas paredz noteikt ģimenes un laulības institūcijas stiprināšanu un aizsardzību kā valsts prioritāti, definēt ģimeni atbilstoši Latvijas Satversmei kā attiecības, kas balstītas laulībā (sievietes un vīrieša);
5) novērst bērnu un jauniešu dzimumidentitāti apdraudošu metodisko materiālu nonākšanu vispārējā un interešu izglītībā, tai skaitā Dānijas metodiskā materiāla "Pirmsskolas, kurās ir vieta PepijPrinčiem un PirātPrincesēm" un Ālandu salu "Metodikas rokasgrāmatu meiteņu un zēnu grupu vadītājiem. Izvērtējot uz dzimtes stereotipiem balstītu dzimumu uztveri";
6) izveidot Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas augstskolu pārstāvju un Nevalstisko organizāciju veidotu sabiedrībai pieejamu un atklātu komisiju, kas izvērtētu dzimtes teorijas (gender) būtību un tās ieteikto metodisko paņēmienu (nodalītas zēnu un meiteņu grupas, pretēja dzimuma lomu spēles ar pārģērbšanos u. c.) ietekmi uz pirmsskolas un citu vecuma bērniem, viņu personības attīstību, socializāciju un pedagoģisko procesu kopumā.

Avots: Apriņķis.lv

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.